2015 RESULTS:

-K. Dean Kantaras, Esq.,BCS
K. Dean Kantaras, PA
3531 Palm Hbr Blvd
Palm Harbor, FL 34683
Phone: 727-453-2974
www.kantaraslaw.com